NOKIA
NOKIA

NOkia @ Bochum:

NOkia FUTURE

NOkia CONSCIENCE

NOkia RESPONSIBILITY

NOkia MERCY

NOkia SOCIALITY

ONly PROFIT

©   Harald Finster, Seffenter Weg 29, 52074 Aachen, Germany 
nokia nokia nokia nokia nokia